Coral Travel Turist Centrum

vidiecka turistika v Malých Karpatoch

English Slovensky

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné  podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch
cestovnej kancelárie

Bronislava Kočíšek Skalová – Coral travel

 

1. Účastníci zmluvného vzťahu

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Bronislava Kočíšek Skalová – Coral travel ( ďalej len CK ), so sídlom Píla 220, 900 89 Píla, na jednej strane

b) klient na druhej strane
 

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CK a klientom vzniká uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu cestovnou kanceláriou (prihláškou na výlet)  a zaplatením zálohy. Klient  zároveň berie na vedomie Záručné podmienky a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.


3. Úhrada ceny zájazdu, alebo pobytu

Pri uzatvorení zmluvy sa platí záloha vo výške minimálne 20% z celkovej ceny pobytu, alebo zájazdu.

Doplatok je nutné zaplatiť bez vyzvania najneskôr 10 dní pred nástupom na zájazd, resp. pobyt. Ak klient objednáva zájazd, alebo pobyt v dobe kratšej ako 10 dní pre nástupom, je povinný uhradiť pri potvrdení zmluvy plnú výšku ceny zájazdu, alebo pobytu. V katalógu CK sú uvedené orientačné ceny. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. V prípade, že klient nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa podmienok pre stornovanie zájazdu.

 

4. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, ako aj podanie potrebných informácii

b) prípadné nedostatky reklamovať a požadovať nápravu u osoby ktorá je zodpovedná za pobyt a zájazd ( sprievodca, delegát ), ktorý je oprávnený prijímať reklamácie a operatívne ich riešiť. Neskoršie uplatňovanie reklamácie nebude brané do úvahy. V prípade, že sa nepodarí odstrániť reklamáciu na mieste pobytu , ma právo uplatniť reklamáciu v našej CK najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. Na uznanie nárokov reklamácie je nevyhnutné spísať s delegátom, sprievodcom reklamačný protokol

c) byť včas oboznámený s prípadnými zmenami programu, rozsahu služieb a ceny. V prípade zásadných zmien sa vyžaduje súhlas zákazníka

d) na odstúpenie od zmluvy v zmysle podmienok na stornovanie.

Klient je povinný:

a) zaplatiť určenú zálohu vopred i doplatok do 30 dní pred odchodom na zájazd bez toho, že by ho vyzval pracovník CK.

b) poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplné uvádzať údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK

c) obstarať si a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad, prípadne vízum pokiaľ je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje.

d) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb

e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb

f) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,
g) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK

h) v prípade spôsobenia škody túto uhradiť poškodenému v plnom rozsahu

 

5. Povinnosti a práva CK

CK má právo:
CK je povinná:
 
 

6. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

 

7. Stornovacie podmienky a stornopoplatky

 
10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2013

 

11. Poistenie voči insolventnosti

UNIQA poistka číslo 8100074777, poistná suma 23.828 Eur, platnoosť poistenia 31.12.2020

© 2008 Mediahost.sk

NAJ.sk